Cách Sử Dụng Điện Thoại Panasonic KX-TSC11

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN PANASONIC KX-TSC11 (Hệ FSK & DTMF)

Để dùng hết các tính năng của loại máy này, bạn phải lắp 3 cục pin AA vào dưới máy trước khi sử dụng và để xem giá điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11 thì Click vào đây

1. CÁCH CÀI ĐẶT GIỜ, NGÀY, THÁNG, NĂM

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT]

– Nhấn nút  [lên] hoặc [xuống], màn hình xuất hiện chữ [SET CLOCK]

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ENTER YEAR”

– Nhập vào 2 số cuối cho năm, ví dụ: năm 2004 thì nhập vào 04.

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ENTER TIME”

– Nhập vào giờ (2 số có giá trị từ 00-12), phút (2 số có giá trị từ 00-59).  Sau đó nhấn nút [ENTER]

– Nhấn nút # để chọn AM (buổi sáng) hoặc PM (buổi chiều)

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ENTER DAY/MONTH”

– Nhập vào ngày (2 số có giá trị từ 01-31), tháng (2 số có giá trị từ 01-12)

Ví dụ : Muốn nhập vào ngày 27 tháng 12.  Nhấn 2712

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “SAVED”

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

2. CÁCH CHỌN CHẾ ĐỘ QUAY SỐ TONE/PULSE

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT]

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để chọn mục “SET DIAL MODE”, nhấn [ENTER].

– Nhấn nút  [lên] hoặc [xuống] để chọn chế độ “PULSE” hay “TONE”, nhấn [ENTER] để lưu.

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

3. CÁCH ĐIỀU CHỈNH SÁNG TỐI CỦA MÀN HÌNH:

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT]

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để chọn mục “LCD CONTRAST ?”, nhấn [ENTER].

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để chọn độ sáng màn hình phù hợp, nhấn [ENTER] để lưu.

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

4. CÁCH ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG

– Chuông:  Vặn nút [RINGER] bên hông máy điện thoại.  Có 3 mức lựa chọn : “High” (Chuông lớn), “Low” (Chuông nhỏ), và “Off” (không chuông)

– Tay nghe: nhấn nút “lên” hoặc “xuống” trong khi nói để chọn mức âm lượng thích hợp

5. CÁCH THỰC HIỆN CUỘC GỌI

Cách 1:

– Nhấc tay nghe lên

– Nhập vào số điện thoại cần gọi đi.

– Để kết thúc cuộc gọi, đặt tay nghe xuống.

Cách 2:

– Nhập vào số điện thoại cần gọi đi.

– Nhấc tay nghe lên

– Để kết thúc cuộc gọi, đặt tay nghe xuống.

Cách 3: Gọi lại số đã gọi

Gọi lại số đã gọi gần nhất

– Nhấc tay nghe lên

– Nhấn nút [REDIAL] nếu bạn muốn gọi lại số đã gọi gần nhất

– Để kết thúc cuộc gọi, đặt tay nghe xuống.

Gọi lại số trong danh sách đã gọi (lưu được 20 số)

– Nhấn [REDIAL]

– Nhấn [lên] hoặc [xuốngđể chọn số điện thoại cần gọi.

– Nhấc tay nghe lên, máy sẽ tự động quay số

Cách 4: Gọi từ số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ.

– Nhấn [phải] hay [trái], màn hình hiện “PHONEBOOK LIST”

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống]  để chọn số điện thoại cần gọi.

– Nhấc tay nghe lên.

– Để kết thúc cuộc gọi, đặt tay nghe xuống.

6. CÁCH KIỂM TRA SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN (lưu được 10 số)

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để xem số điện thoại gọi đến

– Nhấn nút “lên” để dò tìm số gọi đến cũ nhất

– Nhấn nút “xuống”để dò tìm số gọi đến gần nhất

– Số điện thoại gọi đến thứ 11 sẽ tự động chồng lên số điện thoại cũ nhất

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

7. CÁCH GỌI LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ GỌI ĐẾN

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống]  để xem số điện thoại gọi đến

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để dò tìm số hiện đến cần gọi

– Nhấc tay nghe lên, máy sẽ tự động quay số hiện đến cần gọi

8. CÁCH CHỈNH SỬA/XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để xem số điện thoại gọi đến

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để dò tìm số hiện đến cần chỉnh sửa hoặc xóa

– Nhấn [phải]  hoặc [ENTER]

» Nhập vào số điện thoại mới nếu cần chỉnh sửa

» Nhấn nút [CLEAR] nếu muốn xóa số điện thoại

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

9. CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để xem danh sách người gọi đến.

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để tìm số điện thoại gọi đến cần lưu.

– Nhấn nút [phải]  hoặc [ENTER].

– Nhấn nút [ENTER], nhập tên vào.

– Nhấn [ENTER] để lưu.

10. CÁCH LƯU TÊN & SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO BỘ NHỚ (lưu được 50 số)

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT], màn hình xuất hiện chữ “SAVE PHONEBOOK ?”

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ENTER NAME” sau một vài giây.

– Nhập tên vào (tối đa 15 ký tự)

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ENTER PHONE NO.”

– Nhập vào số điện thoại cần lưu (tối đa 22 chữ số)

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “SAVE”

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình hoặc đợi trong 60 giây.

Số lần nhấn phím
Phím123456789
[1]&(),./1
[2]ABC2
[3]DEF3
[4]GHI4
[5]JKL5
[6]MNO6
[7]PQRS7
[8]TUV8
[9]WXYZ9
[*]*
[0]0Space
[#]#
 [trái]Di chuyển về bên trái
[phải]Di chuyển về bên phải

11. CÁCH CHỈNH SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ LƯU VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn nút [phải] hay [trái] để chọn mục “PHONEBOOK LIST”

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] hoặc nhấn một vị trí nút nhớ (từ 01-50) để tìm số điện thoại mong muốn

– Nhấn nút [phải] hoặc [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ENTER NAME”

– Nhập vào tên cần chỉnh sửa, nhấn nút [ENTER].

– Nhập vào số điện thoại cần chỉnh sửa, nhấn nút [ENTER]

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

12. CÁCH XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ LƯU VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn nút [phải] hay [trái] để chọn mục “PHONEBOOK LIST”

– Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] hoặc nhấn một vị trí nút nhớ (từ 01-50) để tìm số điện thoại mong muốn

– Nhấn nút [CLEAR], màn hình xuất hiện chữ “ERASE ?”

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “ERASED”

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

13. CÁCH DÒ TÌM SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn nút [phải] hay [trái] để chọn mục “PHONEBOOK LIST”

  • » Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] hoặc nhấn một vị trí nút nhớ (từ 01-50) để tìm số điện thoại mong muốn

14. HỘP THƯ THOẠI:

Khi muốn sử dụng dịch vụ này cần đăng ký với bưu điện ở địa phương.  Sau khi đã đăng ký, hệ thống hộp thư thoại có thể trả lời tự động cho người gọi vào khi đường line bận hoặc khi máy không trả lời.
Sau khi có tin nhắn, ký hiệu “*” sẽ nhấp nháy, để nghe tin nhắn nhấc điện thoại lên và quay số mà bưu điện cung cấp để nghe tin nhắn.

15. CÁCH CÀI MẬT MÃ CỦA ĐIỆN THOẠI

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT].

– Nhấn nút  [lên] hoặc [xuống] để chọn mục “CHANGE PASSWORD ?”

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “CURRENT PASSWORD”

– Nhập mật mã hiện tại đang sử dụng vào (khi xuất xưởng, mật mã do nhà sản xuất qui định là 1111)

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “NEW PASSWORD”

– Nhập vào mật mã mới gồm có 4 chữ số (từ 0-9)

– Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “SAVED”

– Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

16. CÁCH KHÓA TẤT CẢ CÁC CUỘC GỌI RA NGOÀI

– Nhấn nút [DIAL CLOCK], màn hình xuất hiện chữ “ENTER PASSWORD”

– Nhập mật mã vào (mật mã do nhà sản xuất cài đặt là 1111, còn nếu mật mã mới thì bạn đánh số đó vào)

– Nhấn nút [ENTER]

17. CÁCH MỞ KHÓA TẤT CẢ CÁC CUỘC GỌI RA NGOÀI

– Nhấn nút [DIAL CLOCK], màn hình xuất hiện chữ “ENTER PASSWORD”

– Nhập mật mã vào (mật mã do nhà sản xuất cài đặt là 1111, còn nếu mật mã điện thoại mới thì bạn đánh số đó vào)

– Nhấn nút [ENTER]

18. CÁCH KHÓA CÁC CUỘC GỌI DI ĐỘNG, LIÊN TỈNH, QUỐC TẾ

Bước 1: Nhấn nút [FUNCTION/EXIT]. Nhấn nút [lên] hoặc [xuống] để chọn mục “CALL RESTRICT ?”

Bước 2: Nhấn nút [ENTER], màn hình xuất hiện chữ “RESTRICT NO. ” sau vài giây xuất hiện  “ENTER PASSWORD”

Bước 3: Nhập mật mã vào (mật mã do nhà sản xuất cài đặt là 1111, còn nếu mật mã mới thì bạn đánh số đó vào)

Bước 4: Nhập vào mã bạn cần giới hạn gọi (1 số hoặc 2 số), ví dụ: nếu bạn muốn cấm liên tỉnh nhập vào số [0] hoặc di động, quốc tế nhập vào “09”, “00”, ….

Bước 5: Nhấn nút [ENTER], màn hình hiện “SAVED”, màn hình sẽ trở về bước thứ 2 để bạn có thể nhập vào mã giới hạn cuộc gọi khác.  Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trình

19. CÁCH MỞ KHÓA CÁC CUỘC GỌI DI ĐỘNG, LIÊN TỈNH, QUỐC TẾ

Bạn hãy lặp lại từ bước 1 đến bước 3 như ở phần “Cách khóa các cuộc gọi di động, liên tỉnh, hoặc quốc tế” ở bước 4 nhấn nút “CLEAR” để xoá số giới hạn cuộc gọi rồi nhấn [ENTER]. Nhấn nút [FUNCTION/EXIT] để thoát khỏi chương trìnhDANH MỤC SẢN PHẨM

TOP

all icon

Call
SMS Zalo Email